Algemene Voorwaarden

Yes! Je hebt, of gaat, een uniek item kopen uit de Trash to Treasure collectie. Zodra je betaling is afgerond zullen wij binnen enkele dagen je bestelling verzenden. Wanneer je een aankoop wil retourneren kan je deze binnen 10 dagen terug sturen per post of brengen naar onze concept store.

Deze en meer kleine lettertjes over kopen en verkopen bij Trash to Treasure staan in onze General Terms & Conditions. Trash to Treasure gaat ervan uit dat je deze hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Algemene voorwaarden, Kopen
Algemene voorwaarden, Verkopen


ALGEMENE VOORWAARDEN, KOPEN

1. ALGEMEEN

1.1
 Onder "Trash to treasure" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.trash-to-treasure.nl verstaan de v.o.f, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland onder nummer: 55152864.

1.2 
De administratie van Trash to Treasure wordt, behoudens tegenbewijs, ten allen tijden geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

2. TOEPASSINGEN

2.1 
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.trash-to-treasure.nl waarbij Trash to Treasure als leverancier van producten optreedt.

3. AANBOD

3.1
 Alle aanbiedingen van Trash to Treasure zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Trash to Treasure heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het bestelde product niet op voorraad is. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Trash to Treasure kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

3.4 Het in de webwinkel aangeboden product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Afwijkingen in kleur en maat zijn echter mogelijk. Bij de aangeboden item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op de labels hangend aan de item(s).  Heb je vragen die niet worden beantwoord in de productbeschrijving en/of foto's mail deze dan naar webshop@trash-to-treasure.nl alvorens de bestelling te plaatsen.

3.5 De door Trash to Treasure aangeboden item(s) verkeren in goede staat, zijn van goede kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte vintage kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.

4. PRIJZEN

4.1
 Alle prijzen die vermeld zijn op de website www.trash-to-treasure.nl zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Voor verzending buiten Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht.

5. AFZETGEBIED

5.1
 Er worden goederen geleverd aan klanten binnen en buiten Nederland.

6. BEZORGKOSTEN

6.1
 Alle prijzen van de producten op de site www.trash-to-treasure.nl zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzend- en bezorgkosten.

6.2 Trash to Treasure hanteert een vast bedrag voor verzendingen binnen Nederland van 5.95 euro. Bij een bestelling boven 100 euro kan de klant kiezen voor de gratis bezorgen optie.

6.3 Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, deze ontvangt Trash to Treasure per email en stuurt deze door naar de koper. Deze weblink kan u meer inzicht verschaffen in de status van de verzending. Indien een bestelling na 7 werkdagen nog niet is gearriveerd, dient de koper dit te melden via webshop@trash-to-treasure.nl. Trash to Treasure zal zich inspannen om deze situatie naar teveredenheid van de Verkoper en Koper op te lossen.

6.4
 Voor aflevering op adressen buiten Nederland worden verzendkosten per land berekend.

6.5 Trash to Treasure biedt klanten de mogelijkheid om de bestelling op te halen in de Trash to Treasure winkel in Amsterdam. Er worden dan geen bezorgkosten in rekening gebracht.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 

7.1
 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Trash to Treasure zich de rechten en bevoegdheden voor die Trash to Treasure toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2
 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in enkel beeld van de webshop aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3
 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Trash to Treasure tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Trash to Treasure, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeen is gekomen.

7.4
 Alle door Trash to Treasure eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Trash to Treasure worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7.5
 Trash to Treasure behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. LEVERING

8.1
 Binnen Nederland levert Trash to Treasure de bestelde producten in principe in maximaal 4 werkdagen op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven.

8.2
 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Trash to Treasure is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

8.3
 Trash to Treasure maakt voor de levering binnen Nederland gebruik van de diensten van PostNL. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.4
 Trash to Treasure is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Trash to Treasure gedragen.

9. BETALEN

9.1
 Er kan worden betaald met iDeal of Paypal.

9.2 Na plaatsing van de bestelling bevestigd Trash to Treasure deze bestelling met een vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten door middel van een e-mail aan de koper. De bezorging van de bestelling word in gang gezet zodra de betaling is ontvangen.

9.3
 Indien er niet (tijdig) aan de betalingsverplichting wordt voldaan behoudt Trash to Treasure zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de klant. Daarnaast heeft Trash to Treasure het recht om eventuele onkosten en/of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst bij de klant te verhalen.

9.4
 Trash to Treasure verstuurd niet onder Rembours.

10. RETOUR PRODUCTEN

10.1 
 Trash to Treasure doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Trash to Treasure raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om het retouren formulier op de site in te vullen. Trahs to Treasure zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

10.2 Indien er binnen 10 dagen door Trash to Treasure geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Trash to Treasure er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

10.3 U heeft het recht de door Trash to Treasure geleverde artikelen binnen 10 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 10 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele staat, inclusief pakbon en de aan het artikel vastzittende labels. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

10.4 Indien u een product wil retourneren dient u eerst het “returns” formulier op onze website in te vullen. Vervolgens moeten de producten binnen 10 dagen bij Trash to Treasure binnen zijn. Dit kan door middel van een verzending of het langs brengen bij de winkel. In beide gevallen moet de ontvangen pakbon bij het retour pakket zitten.

10.5 Sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

10.6 Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Trash to Treasure de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Trash to Treasure afgeleverde artikelen niet binnen 10 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

10.7
 Trash to Treasure behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Trash to Treasure of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de klant. Trash to Treasure zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 30 dagen vergoeden.

10.8  Indien je in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit Trash to Treasure kosteloos omgeruild voor het door jou bestelde product. Hiertoe dien je binnen 2 dagen contact op te nemen via webshop@trash-to-treasure.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 4 dagen per mail (het liefst met foto van de klacht) of telefonisch aan ons te melden.

10.9
 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Trash to Treasure schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Trash to Treasure de klant hiervan in kennis stellen. Waarna Trash to Treasure het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 1 week aan de klant vergoeden.

11. KLACHTEN, ONDERZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING

11.1
 Reclamering ter zake van gebreken in de producten die niet op de website staan vermeld, kan via e-mail naar webshop@trash-to-treasure.nl en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 2 dagen na ter postbezorging.

11.2 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Trash to Treasure slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

12. SCHADEVERGOEDING

12.1
 Trash to Treasure kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2
 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Trash to Treasure komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

12.3
 Trash to Treasure is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

12.4
 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Trash to Treasure ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12.5 Trash to Treasure aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTERT

13.1
 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Trash to Treasure en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2
 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Trash to Treasure.

14. NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

14.1
 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

15. OVERMACHT

15.1 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2
 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trash to Treasure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trash to Treasure niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trash to Treasure worden daaronder begrepen.

15.3
 Trash to Treasure heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trash to Treasure zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4
 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5
 Voor zover Trash to Treasure ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trash to Treasure gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


 

ALGEMENEN VOORWAARDEN, VERKOPEN

Bij inname van kleding en/of andere artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
 

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Trash to Treasure (handels)naam van de onderneming, in het handelsregister van de KvK onder nummer 55152864 zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.


1.2 U als in brengend persoon(Aanbieder): de rechtspersoon, waarmee Trash to Treasure de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.


1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trash to Treasure en Eigenaar.


1.4 ‘Item’ of ‘product’: door vaanbieder in consignatie aan Trash to Treasure aangeboden dan wel geleverde nieuwe kledingstukken, alsmede alle aanverwante producten in de ruimste

zins des woords.

1.5 ‘Laatste kans!’ (uitverkoop): de laatste 10 dagen van de consignatietermijn biedt

Trash to Treasurede producten met 20% korting aan.

1.6 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Eigenaar gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Trash to Treasure zijn aanvaard.


1.7 Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.


1.8 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.2. AANBIEDEN VAN KLEDING

2.1 Wij nemen alleen kleding (kleren, tassen, schoeisel en accessoires) in welke, schoon en eigentijds is, van de betere merken. Vintage, dus oude, nog in zeer goede staat verkerende kleding,  is ook welkom!

2.2 De door U aangeboden kleding dient compleet en intact te zijn.

2.3 Mocht er na inbreng blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit de verkoop te halen.


2.4 Bent u geselecteerd voor de Trash to Treasure Webshop dan zal de door Trash to Treasure te vervaardigen afbeeldingen, op naam van Trash to Treasure en de aanbieder op haar website te koop worden aangeboden. De geselecteerde items worden door Trash to Treasure klaargemaakt voor de online verkoop (prijzen, fotograferen e.d) en in de Webshop geplaatst. De overige items zullen via de winkel worden verkocht.

2.5 De ingebrachte artikelen welke niet zijn ingenomen na onze selectie dient U direct weer mee terug te nemen, tenzij u aangegeven heeft dat de kleding naar het goede doel mag; wij vragen U dit tijdens de inbreng.2.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die bij ons bekend zijn. Heeft u een nieuw e-mailadres of bent u verhuisd, laat het ons dan z.s.m. weten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als er problemen ontstaan doordat wij beschikken over onjuiste informatie.

3. SCHENKING

3.1 Niet opgehaalde kleding vervalt 2 weken na de retour datum, indien nog verkoopbaar, afgeprijsd en Trash to Treasure kan hier vervolgens vrij over beschikken. De niet verkochte artikelen schenken wij aan een goed doel.

4. PRIJSBEPALING

4.1 Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van uw dameskleding, schoenen en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 60% over de verkoopprijs (incl BTW). Uw kleding blijft 3 maanden in de winkel hangen, daarna kunt u of de artikelen terughalen of schenken (artikel 3.)

4.2 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.


4.3 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs van het artikel. Indien u een te hoge prijs voor uw kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren.


4.4 Wij zijn bevoegd, maar niet verplicht overleg te plegen met de Aanbieder over de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs (richtprijs). Trash to Treasure is bij uitsluiting bevoegd ten allen tijden eenzijdig zowel de vraagprijs als de uiteindelijke verkoopprijs vast te stellen en daarover met haar klanten nadere afspraken te maken. Trash to Treasure zal redelijke inspanningen leveren om elk product voor een gunstige verkoopprijs aan de klant aan te bieden. Niettemin aanvaardt Aanbieder op voorhand uitdrukkelijk de mogelijkheid dat de uiteindelijk door Trash to Treasure met haar klant overeengekomen verkoopprijs van de vraagprijs van Trash to Treasure afwijkt.

4.5 Tevens behouden wij ons het recht voor om de verkoopprijzen te wijzigen als wij dat nodig achten. Tijdens de “laatste kans” van een product, geven wij 20% korting op zowel het klant- als winkeldeel5. VERKOOP

5.1 Nadat het artikel is verkocht, heeft u recht op 40% van de verkoopprijs, dit bedrag zal worden bijgeschreven op uw tegoed.


5.2 Uw tegoed is op 2 manieren incasseerbaar. Ten eerste kan het bedrag worden verrekent met een uitgave in de winkel (lees niet webshop).  Ten tweede kunt u, vanaf 15,-,  het bedrag laten overmaken op een door u aangewezen bankrekening. Indien het tegoed niet binnen een periode van een jaar is geïncasseerd en Trash to Treasure niet de beschikking heeft over een geschikt bankrekeningnummer, zullen alle rechten van de eigenaar vervallen, in die zin dat er niet langer aanspraak kan worden gemaakt op uitbetaling van het tegoed.5.3 Trash to Treasure is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing- en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij de producten van Aanbieder aan het publiek via internet te koop aanbiedt.

6. RETOUREN

6.1 De retour datum is 3 maanden na inbreng, indien u een e-mail adres heeft achter gelaten krijgt u een e-mail ter herinnering van het ophalen van de items.

6.2 U dient uw kleding op of binnen twee weken na de retour datum op te halen.

6.3 Wederom geldt niet opgehaalde kleding vervalt na het ophaaltermijn aan het goede doel (zie artikel 3).7.VERANTWOORDING

7.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van uw ingebrachte artikelen. Uw inbreng echter, is op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde artikelen kunnen door ons niet vergoed worden, tenzij het een grove aantoonbare nalatigheid onzerzijds betreft.


7.2 Ingebrachte artikelen kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet m.b.t. in-consignatie goederen.


8.TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Trash to Treasure tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.